Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is bedoeld om op een eenvoudige en heldere manier uit te leggen welke persoonsgegevens de provincie Utrecht via de website www.druktemonitorutrecht.nl/ over u verzamelt en hoe we deze verwerken.

Voor wie is deze verklaring bedoeld?

Deze privacy verklaring is bedoeld voor bezoekers van de website www.druktemonitorutrecht.nl, voor burgers die zich via deze website in het verleden hebben aangemeld als lokaal expert en burgers die via deze website vragen stellen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Met persoonsgegevens bedoelen we alle informatie die ons iets vertelt over u of die we aan u kunnen koppelen. Dit kan informatie zijn die direct over u gaat of naar u te herleiden is. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om uw naam, uw geboortedatum of uw rekeningnummer.

Wat is een verwerking?

Met verwerken bedoelen we alle handelingen die we met uw persoonsgegevens kunnen doen zoals het verzamelen, bewaren, vastleggen, aanpassen, bekendmaken, doorgeven of verwijderen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Lokale experts:
Gegevens: Naam, mailadres, telefoonnummer, organisatie waar druktemonitoring voor wordt gedaan, accountgegevens.

Doel: Deze gegevens verwerken wij om contact op te kunnen nemen met de lokale experts en hen toegang te verschaffen tot de druktemonitor (authenticatie).

Termijn: maximaal 1 jaar na beëindiging rol als lokaal expert.

-Personen die contactformulier op de website vragen stellen:
Gegevens: Naam, e-mailadres, telefoon.

Doel: Deze gegevens verwerken wij om contact op te nemen met de personen die een vraag hebben gesteld.

Termijn: maximaal 3 maanden na beantwoorden van uw vraag.

– Bezoekers van de website:
Gegevens: Cookies (zie hieronder meer over het gebruik van cookies)

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?

Wij komen aan uw persoonsgegevens doordat u onze website bezoekt of u via de website een vraag aan ons stelt.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Lokale experts:
Wij kunnen uw gegevens delen met andere lokaal experts en met instanties die moeten reageren op de druktesignalen (lokale overheden, staatsbosbeheer)

-Personen die contactformulier op de website vragen stellen:
Wij delen uw gegevens niet met anderen.

– Bezoekers van de website:
zie hieronder meer met betrekking tot het gebruik van cookies

Verwerken wij uw gegevens ook in landen buiten de Europese Unie?

Wij geven uw gegevens niet door aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), tenzij adequate beveiligings- en privacy-maatregelen zijn getroffen.

Doen wij ook aan profilering?

Met profilering wordt de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens bedoeld, waarmee bijvoorbeeld gedrag wordt geëvalueerd en geprobeerd te voorspellen.

De Provincie maakt geen gebruik van profilering.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Binnen de provincie maken wij gebruik van systemen en standaarden om uw persoonsgegevens te beschermen. Deze systemen en standaarden passen wij regelmatig aan om te voldoen aan nieuwe regelgeving en ontwikkelingen in de markt.

Naast technische beveiligingsmaatregelen zoals het versleutelen van persoonsgegevens en toegangscontroles op computersystemen, hebben medewerkers een geheimhoudingsplicht en wordt

toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn. Bij het bepalen van de maatregelen wordt steeds gekeken naar de huidige stand van de techniek en wordt de beveiliging daarop aangepast.

Cookies

Wij gebruiken cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Met cookies worden daarnaast uw surfgedrag en voorkeuren bijgehouden. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening aan u verbeteren.

Meer informatie over het gebruik van cookies vind u op https://www.druktemonitorutrecht.nl/cookiebeleid-eu/

Hoe komen wij aan data voor de Druktemonitor?

De data die gebruikt wordt voor de Druktemonitor komt vanuit digitale databronnen. Op deze manier is het actueel en zijn de gegevens betrouwbaar. Om deze drukte in kaart te brengen werken we samen met datapartner Resono. Zij verzamelen de data aan de hand van anonieme locatiegegevens uit verschillende apps. Gebruikers van deze apps hebben hiervoor toestemming gegeven deze data te delen. Deze data is op geen enkele manier – niet direct, maar ook niet indirect – te herleiden tot een natuurlijk persoon. Het betreft geaggregeerde data waarop bovendien differential privacy is toegepast.

Hoe komt datapartner Resono aan zijn data?

Op basis van de anonieme locatiegegevens biedt Resono diensten aan om in specifieke meetgebieden inzicht te geven in geschatte aantallen bezoekers (tellingen). De geschatte tellingen worden doorgegeven aan de provincie Utrecht en via de website www.druktemonitorutrecht.nl doorvertaald naar hoe rustig of druk het is (relatieve drukte). Aan iedere gebruiker van de app is expliciet toestemming gevraagd voor het gebruik van zijn/haar locatiegegevens. De provincie Utrecht heeft in dit proces op geen enkel moment toegang tot deze data inclusief de persoonsgegevens.

Hoe lang wordt deze data bewaard door Resono?

De anonieme locatiegegevens van Resono worden niet langer dan noodzakelijk opgeslagen. De maximale bewaartermijn is 3 maanden. Dit wordt bewaard om achteraf nog eventuele correcties op de data te kunnen doorvoeren. Na deze termijn wordt de data vernietigd.

Wie is de Functionaris gegevensbescherming?

De provincie Utrecht heeft een Functionaris voor gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt toezicht op de naleving van de toepasselijke privacy wet- en regelgeving binnen onze organisatie. U kunt bij onze FG terecht voor al uw vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens via FG@provincie-utrecht.nl

Uw rechten

U heeft een aantal rechten ten opzichte van ons omdat wij uw persoonsgegevens verwerken.

  • U heeft recht op inzage van de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
  • U heeft recht op informatie over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
  • U heeft recht op correctie of aanvulling van uw persoonsgegevens.
  • U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen.
  • U heeft het recht om minder persoonsgegevens te laten verwerken.
  • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • U heeft het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm aan u over te dragen.
  • U kunt bezwaar maken tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming. Voor het uitoefenen van deze rechten kunt u bij de provincie een verzoek indienen. De provincie behandelt uw verzoek binnen 4 weken. Hoe specifieker u bent bij de aanvraag des te beter kunnen wij uw vraag behandelen. U kunt uw verzoek indienen via het mailadres: privacy@provincie-utrecht.nl Wij moeten daarbij wel kunnen nagaan of de juiste persoon het verzoek doet. U kunt namelijk alleen uw rechten uitoefenen met

betrekking tot uw eigen persoonsgegevens. Het is daarom mogelijk dat wij u verzoeken bij het Provinciehuis te komen legitimeren.

Klacht indienen

Heeft u een klacht of vermoed u dat uw persoonsgegevens zijn gelekt? Meld dit dan direct bij privacy@provincie-utrecht.nl . Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.